WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI DIGITALIZACJA NA ŻĄDANIE

Warunki korzystania z e-usługi „digitalizacja na żądanie”1. Usługa skierowana jest wyłącznie do zarejestrowanych czytelników Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

2. Usługa jest bezpłatna i świadczona wyłącznie do celów edukacyjnych oraz naukowych
z wyłączeniem zastosowań komercyjnych.

3. Usługa obejmuje wyłącznie skanowanie materiałów znajdujących się w zasobach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze z zastrzeżeniami punktu 4 i 5.

4. Nie podlegają skanowaniu materiały już zdigitalizowane i udostępnione na stronie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

5. Skanowaniu i udostępnianiu podlegają jedynie fragmenty dzieł dostępnych w zbiorach Biblioteki. Niedozwolone jest skanowanie i udostępnianie całych książek czy numerów i roczników czasopism.

6. W przypadku dokumentów chronionych prawem autorskim, digitalizacja odbywa się z zastrzeżeniami wynikającymi z Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.)

7. Warunkiem skorzystania z usługi jest:

a. wyszukanie w zasobach Biblioteki za pomocą wyszukiwarki na stronie www Biblioteki, dokumentu do zeskanowania.

b. za pomocą przycisku "OPAC" sprawdzenie czy wybrany dokument znajduje się w zbiorach biblioteki oraz uzyskanie danych potrzebnych do uzupełnienia formularza (Uwaga!!! Sygnatura i rok wydania to dane niezbędne do lokalizacji i identyfikacji konkretnego egzemplarza, koniecznie jest ich uzupełnienie w formularzu!)

c. wskazanie go za pomocą przycisku „Digitalizuj” oraz uzupełnienie wygenerowanego formularza.

d. alternatywnie można skorzystać z opcji "dodaj zamówienie" i samemu wypełnić cały formularz bez korzystania z wyszukiwarki.

8. Warunki techniczne zlecenia:

a. skanowaniu podlegają książki i czasopisma oprawne do formatu A3 w ilości maksymalnie 60 stron w jednym zamówieniu o ile nie stanowią one całości dzieła.

b. skanowanie pojedynczych arkuszy i stron czasopism nieoprawnych do formatu A2
w ilości maksymalnie 20 stron w jednym zamówieniu o ile nie stanowią one całości dzieła.

c. puste strony będą pomijane.

d. strony nienumerowane lub inne dodatki, wklejki i karty objęte dodatkową numeracja będą pomijane jeśli zamawiający nie uwzględni ich w zamówieniu.

                e. link umożliwiający dostęp do zeskanowanych dokumentów umieszczonych na serwerach Biblioteki,

                 będzie przekazany drogą elektroniczną na podany adres e-mail (pliki formatu PDF).

9. Czas realizacji zamówienie wynosi do 14 dni roboczych. Biblioteka zastrzega sobie prawo wydłużenia tego czasu po uprzednim poinformowaniu zamawiającego drogą elektroniczną.

10. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w sytuacjach szczególnych gdy:

a. zamawiający nie dopełni warunków świadczenia usługi.

b. pojawią się przeszkody techniczne lub formalno-prawne, na które Biblioteka nie ma wpływu.

11. Sytuacje w których powyższe zapisy nie mają zastosowania, będą rozpatrywane indywidualnie.

12. Biblioteka nie pobiera opłat z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z reprodukcji cyfrowych, pochodzących z własnych zbiorów, przez osoby trzecie. W związku z powyższym nie może udzielać zezwoleń na ich publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie reprodukowanych materiałów.

DANE OSOBOWE

Imię
Nazwisko
Nr karty bibliotecznej

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Zakres stron do zeskanowania
Opis zamówienia

DANE ZAMAWIANEGO DOKUMENTU

Tytuł
Sygnatura
Autor
Nr inwentarza
Rok wydania (YYYY)
Nr czasopisma
Miejsce wydania
Opis pozycji